آزمون اختصاصی 1391- اطلاعیه شماره 2 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود