آزمون اختصاصی 1391- اطلاعیه شماره 3 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود