اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود