برنامه کلاسی پنجشنبه 26 بهمن هوش مصنوعی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود