برنامه کلاسی پنجشنبه 26 بهمن مدیریت ورزشی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود