گفتگوی میکا - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود