قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن ماه سال 1391 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود