برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود