برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود