برنامه جلسات آنلاین دانشجویان کارشناسی ارشد - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود