اطلاعیه امور مالی؛ قابل توجه دانشجويان مجازی و پردیس خوارزمی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود