اطلاعیه برگزاری ترم تابستان 93 در دانشگاه شاهرود - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود