قابل توجه دانشجویان درس سمینار هوش مصنوعی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود