اطلاعیه مهم شماره 2 برگزاری ترم تابستان در دانشگاه شاهرود - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود