اطلاعیه مهم شماره 3 نحوه برگزاری ترم تابستان در دانشگاه شاهرود - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود