اطلاعیه شماره 4 جزئیات نحوه برگزاری ترم تابستان - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود