اطلاعیه شماره 5 برگزاری امتحانات ترم تابستان 93 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود