کارشناسی ارشد مکاترونیک - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود