لیست دانشجویان مجاز به اخذ پایان نامه - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود