ارائه درس برای دانشجویان دکتری پردیس در نیمسال دوم 93-94 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود