شیوه نامه تغییر وضعیت دانشجویان مجازی از آموزش محور به آموزشی-پژوهشی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود