کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود