اطلاعیه مديريت امور مالی مربوط به پرداخت شهریه دانشجویان مجازی و پردیس خوارزمی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود