اطلاعيه زمان و نحوه ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون دکتری 94 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود