اطلاعیه مهم تقویم آموزشی، زمانبندی ثبت نام و حذف اضافه کلیه دانشجویان - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود