مراحل اخذ مجوز امتحان جامع ویژه دانشجویان دکتری - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود