تاریخ امتحان جامع دانشجویان دکتری پردیس خوارزمی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود