شبکه های عصبی- دکتر حمید حسن پور - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود