سیستم های فازی - دکتر مرتضی زاهدی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود