تصویر پردازی رقمی - دکتر علیرضا احمدی فرد - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود