پردازش و شناسائی گفتار - دکتر حسین مروی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود