قابل توجه دانشجویان دکتری پردیس خوارزمی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود