مبالغ قابل اخذ از دانشجویان بابت ثبت نام با تاخیر،انصراف از تحصیل و هزینه ارائه خدمات دانشجویی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود