تاکید و یادآوری جهت انتخاب واحد در بازه تعیین شده - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود