تاکید و یادآوری جهت انتخاب واحد نیمسال دوم 95-96 در بازه تعیین شده - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود