اطلاعیه شماره 2 برنامه جلسه حضوری دانشجویان مجازی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود