جلسه حضوری پایانترم دانشجویان مجازی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود