برنامه جلسه حضوری چهارشنبه 95/10/08 دانشجویان مجازی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود