تغییر تاریخ برگزاری امتحانات سه شنبه 21 دی ماه - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود