اطلاعیه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی و پردیس خوارزمی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود