جزئیات برگزاری دروس ارائه شده به صورت الکترونیکی(مجازی)در ترم بهمن 95(3952) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود