برگزاري كلاس هاي طبق تقويم آموزشي ( تا پايان 31 خردادماه) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود