اطلاعیه زمان و نحوه مصاحبه از داوطلبان معرفي شده دكتري 96 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود