برگزاري ترم تابستان 96 در دانشگاه شاهرود به­ صورت مجازی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود