جلسه حضوری و آموزش سیستم دروس کارشناسی الکترونیکی(مجازی) ترم تابستان 96-ویرایش 96/04/21 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود