برنامه جلسه حضوری دروس کارشناسی الکترونیکی(مجازی) تابستان 96 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود