جلسه حضوری و آموزش سیستم دروس کارشناسی الکترونیکی(مجازی) ترم 3961(مهر96) - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود