جلسه حضوری ابتدای ترم و کلاس آموزش سیستم دانشجویان ارشد مجازی ورودی 96 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود