تاریخ و برنامه جلسه حضوری دروس و کلاس آموزش سیستم دانشجویان ارشد مجازی ورودی 96 - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود