جلسه حضوری پایانترم دانشجویان ارشد مجازی - مرکز آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي شاهرود